กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/998
ชื่อเรื่อง: แนวทางการกำจัดเพรียงถั่วงอกในเหงือกปูม้า (Portunus pelagicus) และปูทะเล (Scylla serrata)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Treatments of barnacle (Octolasmis spp.) in gills of blue swimming crab (Portunus pelagicus) and mangrove crab (Scylla serrata)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ปภาศิริ บาร์เนท
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปูทะเล - - การเลี้ยง
ปูม้า - - การเลี้ยง
เพรียงถั่วงอก
เพรียง - - การควบคุม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/998
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น