กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/997
ชื่อเรื่อง: กระบวนการสะสมแร่ธาตุของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และประยุกต์การเสริมแร่ธาตุในระบบอนุบาลและการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biomineralization of litopenaeus vannamei and application of minerals supplementation in commercial larviculture and grow-out systems
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
อรสา สุริยาพันธุ์
กิตติยา อุปถัมภ์
สว่างพงศ์ สมมาตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งขาว - - การเจริญเติบโต
กุ้งขาว - - การเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สารอาหาร
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/997
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น