กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/993
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสารประกอบของต้นเพชรสังฆาต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกรัฐ ศรีสุข
รุ่งนภา แซ่เอ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สมุนไพร - - วิจัย
เพชรสังฆาต (พืช) - - วิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ต้นเพชรสังฒาต (Cissus quadrangularis) เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันดีในการรักษาโรคหลายชนิด เช่น ริดสีดวง กระดูกร้าว ในงานวิจัยนี้เราทำการแยกสกัดสารประกอบจากต้นเพชรสังฆาต โดยใช้วิธี percolation ด้วยตัวทำละลายที่มีขั้วต่างกัน และเทคนิคโครมาโตกราฟี ในส่วนสกัดเฮกเซนได้สารบริสุทธิ์เป็นผลึกของแข็งสองชนิด ซึ่งหลังพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคสเปกโครสโคปี พบว่าเป็น lupenone และ B-sitosterol ส่วนสกัดเมธิลลีนคลอไรด์ได้สารประกอบของแข็งที่แตกต่างอีกสองชนิด อาจเป็นอนุพันธ์ของไขมันแต่ยังไม่สามารถพอสูจน์ได้ว่ามีสูตรโครงสรา้งแบบใดที่แน่นอน ส่วนสกัดของเทมธานอลถูกนำไปแยกด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี และทดสอลฤทธิ์การยับยั้งการผลิต nitric oxide ในเซลล์แมคโครฟาจที่เติม LPS (lipopolisaccharide) เพราะการมีชีวิตรอดของเซลล์พบว่าสาร fraction ที่ 4 สามารถยั้บยั้งการผลิต nitric oxide ได้สูงที่สุดถึงร้อยละ 54 จากชุดควบคุมที่ใส่ LPS
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/993
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น