กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/988
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ cytochrome P4501A (CYP1A) ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ที่ได้รับสารเบนโซ [เอ] ไพรีน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of monoclonal antibody specific to cytochrome cytochrome P4501A (CYP1A) in Asian sea bass (Lates calcarifer) exposed to benz[a]pyrene
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พอจิต นันทนาวัฒน์
ปภาศิริ บาร์เนท
นันทิกา คงเจริญพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปลากะพงขาว
วิทยาภูมิคุ้มกัน
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อไซโตโครม P450 ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ที่ได้รับสารเบนโซ[เอ]ไพรีน ได้เซลล์ลูกผสมระหว่างเซลล์ม้ามของหนูขาวที่ถูกกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีกับเซลล์ไมอิโลมา จำนวน 37 หลุม จาก 1152 หลุม และเมื่อทำการเลี้ยงต่อเพื่อคัดเลือกโคลนที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อไซโตโครม P450 จากตับปลากะพงขาวสกัด พบโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่คงคุณสมบัติความจำเพาะต่อไวโตโครม P450 จากตับสกัดที่น้ำหนักโมเลกุล 56 และ 74 กิโลดาลตัน จำนวน 3 โคลน ได้แก่ MAb seabass CYP1A 1.4-3D, 2.3-4G-6E และ 155-4D จากการตรวจหาไอโซไทป์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิตได้ พบว่า MAb seabass CYP1A 1.4-3D และ 2.3-4G-6E มีไอโซไทป์ เป็น IgGI1 ส่วน โคลน 155-4D มีไอโซไทป์เป็น IgM และพบเพียง MAb seabass CYP1A 155-4D มีไอโซไทป์เป็น IgM และพบเพียง MAb seabass CYP1A 155-4D ที่มีความจำเพาะต่อไวโตโครม P4501A ในเนื้อเยื่อของปลากะพงขาวที่ได้รับสารเบนโซ [เอ] ไพรีนเท่านั้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/988
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น