กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/987
ชื่อเรื่อง: ผลของความเค็มน้ำต่อขบวนการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรเคมีของปูทะเล (Scylla serrata)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of salinity on molting process and physicochemical changes in mud crab (scylla serrata)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
พิชาญ สว่างวงศ์
Jorge Machado
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปูทะเล - - การเลี้ยง
ปูทะเล - - วิจัย
ปูทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2547
บทคัดย่อ: นำปูทะเล (Scylla serrata) ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ย 71 มิลลิเมตร ระยะคราบแข็ง (stage C3) ปราศจากก้าม เลี้ยงในถังไฟเบอร์ขนาด 250 ลิตร ที่ระดับความเค็มน้ำ 5, 10,15, 20 และ 25 ppt (และเพิ่ม 30,35 และ 40 ppt สำหรับการศึกษาออสดมลาลิตี้) เป็นระยะเวลา 75 วัน เพื่อทำการตรวจสอบขบวนการลอกคราบ การรอดตาย และการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของปูทะเล จากผลการทดลองพบว่า ความเค็มมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไกลโคสอะอะมิโนไกลแคน ออสโมลาลิตี้ คลอรีน โปแตสเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ทองแดง ซัลเฟอร์และแคลเซียม ไนพลาสมาปูทะเล โดยทั่วไปแล้วพบว่าความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นตามความเค็มน้ำที่เพิ่มขึ้น (P<0.05) ยกเว้นฟอสฟอรัส โดยแมกนีเซียม ซัลฟอร์แมงกานีส ทองแดง และแคลเซียมจะมีค่าลดลงที่ความเค็มน้ำ 25 ppt ซึ่งการเพิ่มขึ้นของธาตุส่วนมากในเลือดตามความเค้มนั้นส่งผลให้ปริมาณธาตุที่พบในเปลือกเพิ่มอีกด้วย ยกเว้นทองแดง ปูที่เลี้ยงในความเค็มสูง (20-25 ppt) จึงเป็นความเค็มที่เหมาะสมเพื่อการสนับสนุนกลไกการสร้างเปลือกและเนื้อเยื่อของปูทะเล เห็นได้จากมีจำนวนปลอกคราบสูงสุด (100+-0%) (p< 0.05) ที่ความเค็มน้ำ 20 ppt ขณะที่ปูที่เลี้ยงในความเค็มน้ำ 5 ppt ใช้ระยะเวลาในการลอกคราบ (36+- 4 วัน) สั้นกว่าปูที่เลี้ยงในความเค็มน้ำ 25 ppt ผ47+-4 วัน) (p< 0.05) ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่ว่าความเค็มน้ำที่ต่ำมีส่วนช่วยสนับสนุนการละลายเปลือกเก่าในปุชนิดนี้ อย่างไรก็ดี ขนาดปูหลังลอกคราบ และการตายของปูทะเลของการเลี้ยงทุกระดับความเค็มน้ำไม่พบความแตกต่างกัน (p<0.05)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
viewobj (7)2.52 MBUnknownดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น