กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/985
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเสาวภา สวัสดิ์พีระ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:57Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:57Z
dc.date.issued2532
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/985
dc.description.abstractหอยเป๋าฮื้อ H. asinina ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากบริเวณเกาะแสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตัวอย่างหอยเป๋าฮื้อเมื่อเริ่มต้นการทดสอบมีน้ำหนักระหว่าง 9.99-63.19 กรัม ความกว้าง 3.11-5.54 เซ็นติเมตร และความยาว 4.06-6.98 เซ็นติเมตร อาหารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ Gracilaria salicornia และ อาหารสำเร็จรูปสองสูตร สูตรที่หนึ่งมีแหล่งโปรตีนมาจาก Porphyra sp. ตากแห้ง และผง spirulina ส่วนสูตรที่สองมีแหล่งโปรตีนมาจาก casein ระยะเวลาในการทดลองแปดสับปดาห์ ระบบการทดลองเป็นระบบกึ่งระบบ (semi-flow-through system) โดยระหว่างการทดลองมี ความเค็ม 33-35 ส่วนต่อพัน อุณหภูมิ 25.5-29.0 องศาเซลเซียส ปริมาณไนไตรต์ 0.007-0.112 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรต 0.131-0.423 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย 0.026-0.260 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต 0.034-0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร H. ovina ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่ง G. salicornia และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สอง มีอัตราการเจริญดังนี้ น้ำหนักเพิ่ม 23.71 เปอร์เซ็นต์ 9.74 เปอร์เซ็นต์ และ 8.76 เปอร์เซ็นต์ ความกว้างเพิ่ม 7.97 เปอร์เซ็นต์ 7.82 เปอร์เซ็นต์ และ 7.14 เปอร์เซ็นต์ และมีความยาวเพิ่มขึ้น 10.20 เปอร์เซ็นต์ 5.45 เปอร์เซ็นต์ และ 7.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราการรอดของ H. ovina ที่เลี้ยงด้วย G. salicornia อาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเท่ากับ 48.33 เปอร์เซ็นต์ 36.67 เปอร์เซ็นต์ และ 23.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คุณค่าทางอาหารของอาหารที่ใช้ในการทดลองพบว่า อาหารสำเร็จรูปสูตรที่สองสูงที่สุด (40.9 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ G.salicornia (16.4 เปอร์เซ็นต์) และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สอง (15.0 เปอร์เซ็นต์) อาหารสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองมีคาร์โบไอเดรตและไขมันสูง ส่วนเยื่อไยและความชื้นมีค่าสูงใน G. salicornia สำหรับอัตราการกินอาหาร และค่า FCE ในการทดลองครั้งนี้ไม่สามารถหาได้ เนื่องจากอัตราการเจริญและอัตราการรอดต่ำth_TH
dc.description.sponsorshipหมวดเงินทุนอุดหนุน งบประมาณประจำปี 2532 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - อาหารth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - การเจริญเติบโตth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectหอยเป๋าฮื้อ - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกินอาหารของหอยth_TH
dc.title.alternativeThe preliminary studies on Abalone (Haliois ovina) feedingen
dc.typeResearch
dc.year2532
dc.description.abstractalternativeThe Haliotis ovina were collected from Samae-sarn Island, Cholburi Province. The sizes of sample were 9.99-63.19 g in weight, 3.11-5.54 cm in width and 4.06-6.98 cm in length. Feed treatment was Gracilaria salicornia, as control and two types of artificial diet. Diet 1 has protein source from dry Porphyra sp. and spirulina and diet 2 that has protein source from casein. The experiment was done in 8 weeks. The abalone were cultured in semi-flow-through system. Water aualites suring the experimental period were salinity 33-35 part per thousand, temperature 25.5-29.0 degree Celsius, nitrite 0.007-0.112 mg per liter, nitrate 0.131-0.423 mg per liter, ammonia 0.026-0.260 mg per liter and phosphate 0.034-0.089 mg per liter. The growth of abalone in diet 1, G. salicornia, and diet 2 treatments were increase 23.71%, 9.74% and 8.76% in weight; 7.97%, 4.82% and 4.14% in width and 10.20%, 5.45% and 7.38% in length The survival rate of abalone were 48.33%, 36.67% and 23.33% in G.salicornia, diet 1 and diet 2 treatment Crude protein was high in diet 2 (40.9%), subsequent with G. salicornia (16.4%) and diet 1 (15.0%). Carbohydrate and fat were high in diet 1 and diet 2. Fiber, ash and moisture were high in G. salicornia. Feeding amont and food conversion efficiency can not determine in this experiment, because the growth of abalone was very low and their mortality rate was very high.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น