กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/984
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาเห็ดโคนเงิน, Sillago sihama, (Forskal) และปลาเห็ดโคนลาย, Sillago maculata, (Quoy & Gaimard)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study on some biology of whiting fishes, [Sillago sihama (Forskal) and Sillago maculata (Quaoy & Gaimard)]
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
วรเทพ มุธุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ชีววิทยา
ปลาเห็ดโคนลาย
ปลาเห็ดโคนเงิน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2531
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตัวอย่างปลาเห็ดโคนเงิน, Sillago sihama (Forskal), และปลาเห็ดโคนลาย, Sillage maculata (Quaouy & Gaimard), เป็นตัวอย่างที่ได้จากอวนลอยปลาเห็ดโคนในบริเวณ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ตัวอย่างปลาเห็ดโคนเงินที่ทำการศึกษามีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 19.28+-2.80 กรัม ความยาวมาตรฐานเท่ากับ 12.27+-0.58 เซนติเมตร และความยาวทั้งหมดเท่ากับ14.26+- 0.66 เซนติเมตร ส่วนปลาเห็ดโคนลายมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 30.54+-8.94 กรัม ความยาวมาตรฐาน 12.64+-1.14 เซนติเมตร และความยาวทั้งหมดเท่ากับ 14.78+-1.28 เซนติเมตร อัตราส่วนเพศของปลาทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน โดยปลาเห็ดโคนเงินมีเพศผู้ 36 เปอร์เซ็นต์ และเพศเมีย 64 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลาเห็ดโคนลายนั้นมีเพศผู้มากกว่าเพศเมียคือ มีเพศผู้ 55 เปอร์เซ็นต์ และเพศเมีย 45 เปอร์เซ็นต์ การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาเห็ดโคนเงินพบเพียงระยะที่ 2 ส่วนปลาเห็ดโคนลายพบทั้ง 4 ระยะ คือ ระยะที่ 4 3 2 และ 1 เท่ากับ 27.5, 40.0, 22.5 และ 10.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อาหารของปลาเห็ดโคนทั้งสองชนิดเป็นพวกสัตว์หน้าดินทั้งหมดโดยอาหารของปลาเห็ดโคน, S. sihama, 82.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นพวก polychaet รองลงมาคือ crustacean ประมาณ 75.0 เปอร์เซ็นต์ส่วนปลาเห็ดโคนลาย, S. maculata} อาหารเป็นพวก crustacean ประมาณ 72.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ polycheat ประมาณ 37.5 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) ส่วนลักษณะของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของปลาเห็ดโดนทั้งสองชนิดพบว่ามีลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นอัตราส่วนระหว่างความยาวของลำไส้กับความยาวทั้งหมดของลำตัว ที่พบว่าปลาเห็ดโคนลายมีค่ามากกว่าปลาเห็ดโคนเงิน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/984
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น