กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/982
ชื่อเรื่อง: การสร้างมาตรฐานสีของพลอยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี : ชุดทับทิม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Grading color kits for gemstone industry : ruby sets
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
ปริญญา ชินดุษฎีกุล
พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: ทับทิม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
อัญมณี
อุตสาหกรรมอัญมณี
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/982
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น