กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/980
ชื่อเรื่อง: การหาปริมาณและชนิดของสารปิโตรเลียมไฮโครคาร์บอนในดินตะกอน บริเวณเศรษฐกิจ ตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Determination and Characterization of Petroleum Hydrocarbons in the Sediment of economic Areas along the Eastern Coast of thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรุณี เทอดเทพพิทักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ดินตะกอน - - การวิจัย - - ชลบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน - - การวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตัวอย่างดินตะกอนผิวหน้าที่เก็บจากบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดระยอง ได้แก่ สถานีสะพานปลา (อ่างศิลา) แหลมแท่น (ชายหาดบางแสน) ศรีราชา (ท่าเทียบเรือไปเกาะศรีชัง) แหลมฉบัง ชายหาดพัทยา ในจังหวัดระยอง ได้แก่ สถานีบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บริเวณชายหาดปากน้ำ และบริเวณชายหาดสวนสน ทำการเก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ปริมาณสารอินทรียืสกัด โดยวิธี soxhlet ด้วยไดคลอโรมีเทน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 354-1,293 ug/ g dry weight sediments พบปริมาณสูงสุดที่สถานีศรีราชา n-alkanes ประกอบด้วยคารืบอนตั้งแต่ C14-C34 ฏกยการใช้ดัชนี non-biomarker และ GC-MS-SIM m/z = 191 และ 218 เปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันดิบประกอบการพิจารณา พบการปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในทุกตัวอย่างที่วิเคราะห์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/980
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น