กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/975
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรวิวรรณ วัฒนดิลกth
dc.contributor.authorวรรณภา กสิฤกษ์th
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:56Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:56Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/975
dc.description.abstractการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของสารสกัดหยาบจากฟองน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จำนวน 32 ตัวอย่าง พบว่า (ก) สารสกัดหยาบจากฟองน้ำ 16 ตัวอย่างแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ระดับไม่รุนแรงจนถึงปานกลางกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coll, M. leteus เชื้อราและยีสต์ Mortierella ramanniana, Mucor hiemalis, Candida albicans, C. catenulata, Hanseniaspora guilliermondii, Schizosaccharomyces pombe และ Pichia kluyveri (ข) สารสกัดหยาบจากฟองน้ำ 4 ตัวอย่างแสดงฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง KB (oral human epidermal carcinoma); NCI-H187 (human small cell lung) และ BC (breast cancer cell) (ค) สารสกัดหยาบฟองน้ำ 10 ตัวอย่างแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริมชนิดที่ปาก (ง) สารสกัดหยาบจากฟองน้ำเกือบทุกตัวอย่างแสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Mycobacterium tuberculosis H37Ra (จ) สารสกัดหยาบฟองน้ำทุกตัวอย่างไม่แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดฟองน้ำ Hyrtios erecta ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย S.aureus, B. subtilis และ M. leteus และฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง NCI-H187 และ BC สามารถแยกสารประกอบอัลคาลอย์ 2 ชนิดได้แก่ สารต้านเชื้อแบคทีเรีย 5-hydroxyindole-3-carbaldehyde และสาร hyrtiosin A รวมถึงสารกลุ่ม scalarane sesterterpenes 3 ชนิด ได้แก่ scalarolide, heteronemin และ 16-deoxyscalarolide นอกจากนี้สาร 5-hydroxyindole-3-carbaldehyde มีฤทธิ์ต้านเชื้อ B. subtilis ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของฟองน้ำ O. sagittaria สามารถแยกสารประกอบได้ 2 ชนิด ได้แก่ Kuanoniamines A และ C จากการประเมินฤทธิ์ต้านเซลมะเร็ง 5 cell lines และอีก 1 non-tumour cell line พบว่าสาร kuanoniamine A มีฤทธิ์ที่รุนแรงในการยับยั้งเซลมะเร็งทุกชนิดที่ทดสอบ ส่วนสาร kuanoniamine Cมีฤทธิ์ที่รุนแรงน้อยกว่าและสารนี้ยังมีความเฉพาะเจาะจงสูงต่อเซลมะเร็ง MCF-7 (breast carcinoma) ด้วย ส่วนฟองน้ำ Haliclona sp. พบว่ามีฤทธิ์ต้านเซลมะเร็ง KB, NCI-H187 และ BC จากการแยกสารโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟี สามารถแยกสารประกอบที่ยังไม่ทราบสูตรโครงสร้าง 5 สารประกอบ (unknown 1-5) นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาสารสกัดชั้นบิวธานอลของฟองน้ำ Halichondria sp. พบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย S.aureus, B.subtilis และเชื้อรา M. ramaniana, M. hiemalis สามารถแยกสารประกอบที่ยังไม่ทราบสูตรโครงสร้าง 1 สารประกอบ ได้แก่ สารต้านเชื้อแบคทีเรีย unknown 6th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2548-2550 สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2548-2550en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectฟองน้ำth_TH
dc.subjectฟองน้ำทะเลth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleฟองน้ำทะเล : การค้นหาสารประกอบเคมีกับฤทธิ์ทางชีวภาพth_TH
dc.title.alternativeMarine sponges : discovery of compounds with bioactivities potentialen
dc.typeResearch
dc.year2550
dc.description.abstractalternativeThirty-two crude extracts from Thai marine sponges, collected from the Gulf of Thailand at Chonburi, Rayong and Trad province, were screened the biological activities. The results showed that (a) the crude extract from sixteen marine sponges exhibited aild to moderate activity against Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, M. leteus and against yeast and fungi: Mortierella ramanniana, Mucor hiemalis, Candida albicans, C. catenulata, Hanseniaspora guolliermondii, Schizosaccharomyces pombe และ Pichia kluyveri (b) the crude extract from four marine sponges showed the anticancer activity against KB (oral human epidermal carcinoma); NCI-H187 small cell lung cells and BC breast cancer cells (c) the crude extract from ten marine sponges exhibited the anti-HSV-1 activity and (d) the most of crude extracts from marine sponges exhibited in vitro anti-TB activity against Mycobacterium tuberculosis H37Ra (e) all of the crude extracts showed no activity with anti-inflammatory activity. The present study of the extract of marine sponges Hyrtios erecta showed antibacterial activities against S. aureus, B. subtilis and M. leteus, and also showed growth inhibition against NCI-H187 and BC cell lines. Two alkaloids compounds were isolated from the sponge H. erecta which consisted of antibacterial metabolite of 5-hydroxyindole-3-carbaldehyde and hyrtiosin A, together with three know scalarane sesterterpenes; scalarolide, heteronemin and 16-deoxyscalarolide. Chemical investigation of the sponge O. sagittaria led to isolation of two bioactive alkaloids kunoniamines A and C which showed strong activity against five human cell lines and one non tumour cell line. Kuanoniamine A has shown to be a potent growth inhibitor of all the human tumor cell lines as well as the non-tumor cell line while kuanoniamine C showed less potent than kuanoniamine A, it was found to possess a high selectivity toward MCF-7 breast cancer cell line. The marine sponge Haliclona sp. exhibited strong anticancer activity against KB, NCI-h187 and BC cell lines. Five unknown metaboiltes (unknow 1-5) isolated from the marine sponge Halichondria sp. which exhibited antibacterial activity against B. subtilis.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น