กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/955
ชื่อเรื่อง: กุ้ง กั้ง ปูในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shrimps, mantis shrimps and crabs along the marine ecosystem in the marine plant genetic conservation area, Mo ko Samaesarn, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แนวปะการัง
หมู่เกาะแสมสาร
อนุกรมวิธาน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ทำการศึกษาอนุกรมวิธานของกุ้ง กั้ง และปู บริเวณชายฝั่งและแนวปะการังของเกาะแรด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555 จากการศึกษา พบตัวอย่างกุ้งและปูทั้งหมด 24 ชนิด ประกอบด้วยกุ้งที่อยู่ใน Infraorder caridea ทั้งสิ้น 2 ชนิด ปูไม่แท้จริง (false crab) ที่อยู่ใน onfraorder Anomura ทั้งสิ้น 1 ชนิด และปูแท้จริง (true crab) ที่อยู่ใน infraorder Brachyura ทั้งสิ้น 21 ชนิด โดยตัวอย่างกุ้งทั้งหมดที่รวบรวมได้สามารถจำแนกได้เป็น 1 ครอบครัว 1 สกุล 2 ชนิด ได้แก่ Alpheus euphrosyne และA.lphrus sp. ส่วนตัวอย่างปูไม่แท้จริง พบทั้งสิ้น 1 ครอบครัว 1 สกุล 1 ชนิด ได้แก่ Petrolisthes larmarckii และปูแท้จริงใน Infraorder Brachyura พบทั้งสิ้น 10 ครอบครัว 17 สกุล 21 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวต่าง ๆ ได้แก่ dorippidae, Majidae, Portunidae, Eriphiidae, Oziidae, Eumedonidae, Xanthidae, Grapsidae, Plagusiidae และ Ocypodidae ทั้งนี้ปูส่วนใหญ่ที่จะพบอยู่ในครอบครัว Portunidae รองลงมาได้แก่ Xanthidae, และ Grapsidae ตามลำดับ และมีปู 2 ชนิด ที่ถูกพบเป็นรายงานครั้งแรกในหมู่เกาะแสมสาร ได้แก่ Zebrida adamiss และ Liomera venosa the taxonomy of shrimps mantis shrimps and crabs in the intertidal and coral reff areas around the Rad island, Amphur Sattahip, Chon Buri province was studied from January 2012 to September 2012. A total of 24 species of shrimps and crabs are recognized, including two species of shrimps in the infraorder Caridea, one species of false crab in the infraorder Anomura and twenty-one species of true crabs in the infraorder Brachyura. Two species of shrimps are Alpheus euphrosyne and Alpheus sp. One species of Anomuran crabs is Petrolisthes larmarckii. There are 21 species of 17 genera of 10 families of Brachyuran crabs, including Dorippidae, Majidae, Portunidae, Eriphiidae, Oziidae, Eumedonidae, Xanthidae, Grapsidae, Plagusiidae and Ocypodidae. Most of the species of brachyuran crabs are in the family Portunidae, Xanthidae, and Grapsidae respectively. Zebrida adamsii and Liomera venosa are two new record species of crabs found in Mo Ko samaesarn.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/955
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น