กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/939
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมแบบระบายน้ำของดินทรายโดยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบดิสติ้งเอลิเมนต์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิสติ้งเอลิเมนต์
แบบระบายน้ำ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลกระทบของการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินต่อพฤติกรรมของทรายภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำได้ ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์แบบ DEM โดยการวิเคราะห์ DEM จะจำลองการทดสอบ isotropically consolidated drained triaxial compression loading และ extension ของตัวอย่างที่ initial soil fabric แบบต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ DEM ได้ถูกเปรียบเทียบกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ได้รายงานโดยนักวิจัยต่าง ๆ และได้วิเคราะห์ปรากฎการต่าง ๆ ดังนี้ (i) ผลกระทบของวิธีการเตรียมตัวอย่างทราย และ (iii) พฤติกรรม anisotropy ซึ่งสามารถพบว่าปรากฎการณ์เหล่านี้สามารถอธิบายได้ในเชิงปริมาณจากผลการวิเคราะห์ DEM ที่ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/939
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น