กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/938
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าของกากมันสำปะหลัง: การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการหมักที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลกติกจากการมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Value added enhancement of cassava bagasse: Improvement of lactic acid bacteria by induced mutation and optimization of fermentation conditions for lactic acid production from cassava bagasse
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กรดแลคติก
กากมันสำปะหลัง
การหมัก
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดแลคติก Lactobacillus plantarum TISTR 926 เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตกรดแลคติก โดยการฉายรังสีเหนือม่วง การได้รับสาร 2-aminoanthracene และการฉายรังสีเหนือม่วงร่วมกับการได้รับสาร 2-aminoanthracene พบว่า เมื่อนำเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum TISTR 926 ที่ได้จากการฉายรังสีเหนือม่วงเพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 2 นาที ซึ่งสามารถสร้างโคโลนีได้เพียง 1 โคโลนีและมีขนาดใหญ่ที่สุดมาเลี้ยงในขวดทดลองเพื่อปรับปรุงสภาวะการเลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลคติก พบว่าการใช้กากมันสำปะหลังที่ผ่านการย่อยร้อยละ 6 เป็นแหล่งคาร์บอนร่วมกับการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตและน้ำแช่ข้าวโพดในอัตราส่วน 6:1 สามารถผลิตกรดแลคติกได้สูงสุดเท่ากับ 13.96 กรัมต่อลิตร และเมื่อขยายขนาดการเลี้ยงในถังหมักขนาด 5 ลิตร พบว่า การเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ได้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง สามารถให้ผลผลิตกรดแลคติกเพิ่มขึ้น 3 เท่า (42.35 กรัมต่อลิตร) ของการเลี้ยงแบบในขวดทดลอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/938
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น