กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/917
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจันทรวรรณ แสงแข
dc.contributor.authorสำรี มั่นเขตต์กรณ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/917
dc.description.abstractการศึกษาคุณสมบัติ antioxidant และ anticancer ของโมเลกุลในกลุ่ม polyphenols 2 ชนิด คือ terpene และ apigenin ซึ่งเป็นโมเลกุลที่พบในพืช ผัก ผลไม้ ที่ใช้บริโภคเป็นอาหารประจำวัน พบว่าดมเลกุล apigenin มีศักยภาพสูงกว่า โมเลกุล terpene อย่างมีนัยสำคัญ ดดยประสิทธิภาพในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลลืมะเร็ง มีค่า IC50 ของโมเลกุล apigenin น้อยกว่าค่า IC50 ของโมเลกุล Terpene ถึง 3 เท่า ในเซลล์มะเร็ง K562/S, K562/ADR และ 2 เท่าในเซลล์มะเร็ง GLC4/S, GLC4/ADR ตามลำดับ โมเลกุล apigenin มีประสิทธิภาพดีมากในการออกฤทธิ์เป็น chemosensitisers ร่วมกับยารักษามะเร็ง DNR โดยมีร้อยละของค่า IC50 ของ DNR ลดลงเท่ากับ 53.0, 61.3, 90.7, 82.1 ในเซลล์มะเร็ง K562/S, K562/ADR, GLC/S, GLC4/ADR ตามลำดับ แต่ไม่มีฤทธิ์ดังกล่าวในโมเลกุล terpene โมเลกุลทั้งสองมีประสิทธิภาพต่ำในการยับยั้งการทำงานของ P-gp และ MRP และไม่มีผลต่อความต่างศักย์เมมเบรนของไมโตคอนเดรีย (Δψm) ในเซลล์มะเร็ง K562/S, K562/ADR, GLC4/S, GLC4/ADR ตามลำดับ เนื่องจาก ROS มีผลโดยตรง (Δψm) และ ระดับพลังงานในเซลล์ ในการศึกษานี้ได้เหนี่ยวนำให้เซลล์อยู่ในภาวะ oxidative stress จากภายนอก โดยการบ่มเซลล์ด้วย H2O2 และจากภายในโดยบ่มเซลล์ด้วย BSO และ H2O2 ทำให้มี Δψm ลดลง สัมพันธ์กับการตายของเซลล์ โมเลกุล apigenin ออกฤทธิ์กำจัด ROS ที่มากเกินพอในไมโตคอนเดรียและป้องกันการตายของเซลล์ โดยเพิ่ม Δψm 1.32, 4.77 เท่าในเซลล์มะเร็ง GLC4/S, GLC4/ADR ตามลำดับ สรุปได้ว่า โมเลกุล apigenin มีประสิทธิภาพสูงกว่าโมเลกุล terpene ในการออกฤทธิ์เสริมกับยารักษามะเร็ง DNR ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติ antioxidant ที่ไมโตคอนเดรียth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2543 มหาวิทยาลัยบูรพา.en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectมะเร็งth_TH
dc.subjectออกซิเดชันth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleคุณสมบัติต้านออกซิเดชั่นและต้านโรคมะเร็งของ Terpene : โดยทำปฏิกิริยากับ ฮัยดรอกซิลแรดดิคัล ซุปเปอร์ออกไซด์แรดดิคัล และฮัยโดรเจนเปอร์ออกไซด์th_TH
dc.typeResearch
dc.year2543
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2543_010.pdf1.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น