กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/914
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorบุญรัตน์ ประทุมชาติth
dc.contributor.authorกระสินธุ์ หังสพฤกษ์th
dc.contributor.authorณัฐพล แก้วละเอียดth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/914
dc.description.abstractการทดลองเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งขาว (L. vannamei) ความยาวเฉลี่ย 8.9+-0.17 g ที่ความเค็ม 10, 20 และ 30 ppt (T) โดยคำนึงถึงอัตราส่วนของแร่ธาตุ และกลุ่มควบคุมเชิงลบ (ไม่เสริมแร่ธาตุ, NC) และกลุ่มควบคุมเชิงบวกที่เสริม NaCl (PC) ประเมินความเข้มข้นของ Na, K, Mg, Ca, Cl และ P และอัตราส่วนของแร่ธาตุเหล่านี้ในเลือด ตับ และเปลือกกุ้งทางสถิติเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการทดลองพบว่า การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่ใช้เลี้ยงช่วยสนับสนุนให้กุ้งขาวสร้างจุดสมดุลอิออนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มข้นของ Na, K, Ca, Cl และ P ในพลาสมาของกุ้งทั้งชุด T, PC และ NC ในแต่ะความเค็มไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ยกเว้นความเข้มข้นของ K และ CI ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และ T ที่ความเค็ม 10 ppt ส่วนในโครงสร้างเปลือกของกุ้งที่ความเค็ม 20 ppt พบว่า K, Mg และ Ca ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด T ขณะที่ Na และ Mg ในชุด T มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด NC Mg, Ca และ Cl ในเปลือกกุ้งกลุ่ม T สูงกว่ากลุ่ม NC และ PC (p<0.05) ที่ความเค็ม 30 ppt อัตราส่วนของ Na:K, Mg:Ca, Na:Mg, Ca:P, Cl:Na และ Cl:K ในพลาสมาและตับของกุ้งชุด T, PC และ NC ในแต่ละความเค็มไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ยกเว้น Na:Mg ในตับชุด T มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และ PC Mg: Ca ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และชุด T ขณะที่ Ca:P ชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด T ที่ความเค็ม 10 ppt และ Ca:P ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และชุด T ที่ความเค็ม 20 ppt ส่วนในเปลือกพบ Na:Mg, Cl:K และ Na:K ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด T และ Cl:Na ในชุด PC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด NC และชุด T Mg: Ca ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p,0.05) ชุด PC และ T ที่ความเค็ม 10 ppt ขณะที่ Na:K ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และ T และ Cl:Na ในชุด T มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด NC และ PC Ca:P ในชุด PC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด NC และ T ในทางตรงข้าม Cl:K ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และ T ที่ความเค็ม 20 ppt ขณะที่อัตราส่วน Cl:K, Ca:P และ Cl:Na ในชุด NC มีค่าสูงกว่าชุด T (p<0.05) ที่ความเค็ม 20 pptth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2554en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกุ้งขาว - - การเจริญเติบโตth_TH
dc.subjectกุ้งขาว - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectสารอาหารth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)th_TH
dc.title.alternativeProportional supplementaion of minerals in cultured medium on physicochemical of litopenaeus vannamei shrimpen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeThe proportional supplementation of minerals in culture medium for white shrimp (Litopenaeus vannamei) at size of 8.9+-0.17 cm in total length and 9.05+-0.18 g were raised in 10, 20 and 30 ppt (T) by considering ratio of minerals. No supplementation was negative control (NC) while NaCl supplementation for salinity compensation was positive control (PC). Concentration and ratios of Ca, Mg , Na, K, Cl and P in plasma (Pl), hepatopancreas (Hep) and cuticle (Cut) of experimental shrimps were statistically evaluated at the end of experiment. The results indicated that iso-ionic point of L. vannamei was efficiently contributed by proportional supplementation of minerals in cultured medium. Concentrations of Na, K, Mg, Ca, Cl and P in Pl among T, PC and NC groups in each salinity were not different (p>0.05), except K and Cl of PC found higher than those of NC and T at 10 ppt (p<0.05). Concentrations of Na, K, Mg and P in Hep of T and NC groups were lower than thode of PC group (p<0.05). K, Mg and Ca content in Cut if T group showed higher (p<0.05) than those of NC group at 10 ppt while K, Mg and Ca content of NC group were lower (p,0.05) than those of PC and T groups but Na and Mg content of T group showed higher than those of PC and NC groups. At 30 ppt, Mg, Ca and Cl in Cut of T group found higher than those of NC and PC group (p<0.05). Ratios of Na:K, Mg:Ca, Na:Mg, Ca:P, Cl:Na and Cl:K in Pl and Hep showed not different (p>0.05) among T, PC and NC, except Na:Mg in Hep of T group found higher (p<0.05) than those of NC and PC groups, Mg:Ca of PC was higher (p<0.05) than those of NC and T groups while Ca:P of NC group was lower than those of PC and T groups at 10 ppt and Ca:P in PC group showed higher than those of NC and T groups at 20 ppt. In Cuticle, Na:Mg, Cl:K and Na:K of NC group indicated lower than those of PC and T groups and Cl:Na of PC group showed lower than those of NC and T groups, Mg:Ca, of NC group was lower than those of Pc and T groups at 10 ppt. Na:K of NC group was lower than those of PC and T groups while Cl:Na of T group was lower than those of NC and PC groups and Ca:P of PC group was lower than those of NC and T groups but Cl:K of PC group was higher than those of NC and T groups at 20 ppt. Cl:K, Ca:P and Cl:Na of NC showed higher than those of T group at 30 ppt.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น