กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/914
ชื่อเรื่อง: การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่เลี้ยงต่อสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Proportional supplementaion of minerals in cultured medium on physicochemical of litopenaeus vannamei shrimp
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ณัฐพล แก้วละเอียด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งขาว - - การเจริญเติบโต
กุ้งขาว - - การเลี้ยง
สารอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การทดลองเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งขาว (L. vannamei) ความยาวเฉลี่ย 8.9+-0.17 g ที่ความเค็ม 10, 20 และ 30 ppt (T) โดยคำนึงถึงอัตราส่วนของแร่ธาตุ และกลุ่มควบคุมเชิงลบ (ไม่เสริมแร่ธาตุ, NC) และกลุ่มควบคุมเชิงบวกที่เสริม NaCl (PC) ประเมินความเข้มข้นของ Na, K, Mg, Ca, Cl และ P และอัตราส่วนของแร่ธาตุเหล่านี้ในเลือด ตับ และเปลือกกุ้งทางสถิติเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการทดลองพบว่า การเสริมแร่ธาตุตามอัตราส่วนในน้ำที่ใช้เลี้ยงช่วยสนับสนุนให้กุ้งขาวสร้างจุดสมดุลอิออนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มข้นของ Na, K, Ca, Cl และ P ในพลาสมาของกุ้งทั้งชุด T, PC และ NC ในแต่ะความเค็มไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ยกเว้นความเข้มข้นของ K และ CI ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และ T ที่ความเค็ม 10 ppt ส่วนในโครงสร้างเปลือกของกุ้งที่ความเค็ม 20 ppt พบว่า K, Mg และ Ca ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด T ขณะที่ Na และ Mg ในชุด T มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด NC Mg, Ca และ Cl ในเปลือกกุ้งกลุ่ม T สูงกว่ากลุ่ม NC และ PC (p<0.05) ที่ความเค็ม 30 ppt อัตราส่วนของ Na:K, Mg:Ca, Na:Mg, Ca:P, Cl:Na และ Cl:K ในพลาสมาและตับของกุ้งชุด T, PC และ NC ในแต่ละความเค็มไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ยกเว้น Na:Mg ในตับชุด T มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และ PC Mg: Ca ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และชุด T ขณะที่ Ca:P ชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด T ที่ความเค็ม 10 ppt และ Ca:P ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และชุด T ที่ความเค็ม 20 ppt ส่วนในเปลือกพบ Na:Mg, Cl:K และ Na:K ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และชุด T และ Cl:Na ในชุด PC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด NC และชุด T Mg: Ca ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p,0.05) ชุด PC และ T ที่ความเค็ม 10 ppt ขณะที่ Na:K ในชุด NC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด PC และ T และ Cl:Na ในชุด T มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด NC และ PC Ca:P ในชุด PC มีค่าต่ำกว่า (p<0.05) ชุด NC และ T ในทางตรงข้าม Cl:K ในชุด PC มีค่าสูงกว่า (p<0.05) ชุด NC และ T ที่ความเค็ม 20 ppt ขณะที่อัตราส่วน Cl:K, Ca:P และ Cl:Na ในชุด NC มีค่าสูงกว่าชุด T (p<0.05) ที่ความเค็ม 20 ppt
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/914
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น