กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/91
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Research study of Burapha University students teaching's verbal behaviors in teaching mathematics of academic year 2000, according to the adaptation of Flander's verbal behavior
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทร บำเรอราช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ - - นักศึกษา - - การฝึกสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2543 ประชากรเป็นนิสิตฝึกสอนที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมและมัธยม จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ปรับปรุงมาจากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้ภาษาของแฟลนเดอร์ วิธีการวิจัยผู้วิจัยขอให้ครูพี่เลี้ยงที่ต้องการประเมินนิสิตฝึกสอนจดบันทึกพฤติกรรมการใช้ภาษาของนิสิตฝึกสอนขณะทำการสอนใน 1 คาบ โดยขอให้สังเกต 3 ครั้ง และบอกค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมทั้ง 13 พฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า นิสิตฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ครูเป็นผู้พูดเป็นส่วนมาก และมีสัดส่วนน้อยมาก พฤติกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ การตั้งคำถามของครู ส่วนพฤติกรรมที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด คือ การไม่ทำให้เกิดความเงียบ และพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนริเริ่มและพูดเอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/91
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf53.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf165.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf1.35 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf57.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf199.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf71.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf49.19 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf58.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น