กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/892
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis asinina ด้วยอาหารสำเร็จรูป
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preliminary studies of artificial diet for abalone, Haliotis asinina
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยเป๋าฮื้อ - - การเจริญเติบโต
หอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยง
หอยเป๋าฮื้อ - - วิจัย
หอยเป๋าฮื้อ - - อาหาร
วันที่เผยแพร่: 2531
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หอยเป๋าฮื้อ H. asinine ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นลูกหอยรุ่น F1 ที่มีอายุ 5 เดือน จากศูนย์พัฒนาการประมงทะเลฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อเริ่มต้นการทดลอง ลูกหอยมีน้ำหนักเฉลี่ย 2.53 กรัม ความกว้างเฉลี่ย 1.91 เซนติเมตร และความยาวเฉลี่ย 3.13 เซนติเมตร อาหารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ Gracilaria salicornia และ อาหารสำเร็จรูปสองสูตรที่มีแหล่งโปรตีนแตกต่างกัน สูตรที่หนึ่งมีแหล่งโปรตีนมาจาก Porphyra sp. ตากแห้ง และผง spirulina ส่วนสูตรที่สองมีแหล่งโปรตีนมาจาก casein ระยะเวลาในการทดลองเก้าสัปดาห์ ระบบการทดลองเป็นระบบกึ่งปิด (semi-flow-through system) โดยระหว่างการทดลองมี ความเค็ม 33-34 ส่วนต่อพัน อุณหภูมิ 26.0-28.5 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่าง 7.9-8.2 ปริมาณ ไนไตรต์ 0.001-0.102 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรต 0.112-0.260 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย 0.020-0.280 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ฟอสเฟต 0.029-0.049 มิลลิกรัมต่อลิตร H. asinine ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่ง G. salicornia และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สอง มีอัตราการเจริญดังนี้ น้ำหนักเพิ่ม 40.15 เปอร์เซ็นต์ 57.88 เปอร์เซ็นต์ และ 64.74 เปอร์เซ็นต์ ความกว้างเพิ่ม 7.65 เปอร์เซ็นต์ 7.88 เปอร์เซ็นต์ และ 16.90% และมีความยาวเพิ่ม 10.08 เปอร์เซ็นต์ และ 10.54 เปอร์เซ็นต์ และ 16.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราการทดลองของ H. asinine ที่เลี้ยงด้วย G. salicornia อาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 96.67 เปอร์เซ็นต์ และ 83.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คุณค่าทางอาหารของอาหารที่ใช้ในการทดลองพบว่า อาหารสำเร็จรูปสูตรที่สองสูงที่สุด (40.9 เปอร์เซ็นต์) รองลงมา คือ G. salicornia (16.4 เปอร์เซ็นต์) และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สอง (15.0 เปอร์เซ็นต์) อาหารสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง ส่วนเยื่อไยและความชื้นมีค่าสูงใน G. salicornia อัตราการการกินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ H. asinine พบว่าหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วย G. salicornia มีอัตราการกินอาหารต่อวันสูงที่สุด (0.41 กรัมต่อวันต่อตัว) ส่วนหอยเป๋าฮื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่ 1 และ 2 มีอัตราการกินอาหารใกล้เคียงกัน คือ 0.15 และ 0.14 กรัมต่อวันต่อตัว ตามลำดับ ส่วนอัตราการแลกเนื้อพบว่าหอยเป๋าฮื้อที่กินอาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่งและสองมีอัตราการแลกเนื้อสูงและใกล้เคียงกัน (5.71 และ 4.85) ส่วน G. salicornia มีอัตราการแลกเนื้อต่ำสุด (1.71)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/892
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น