กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/886
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรตีวรรณ อ่อนรัศมีth
dc.contributor.authorภารดี อาษาth
dc.contributor.authorพรพรรณ วัชรวิทูรth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:49Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:49Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/886
dc.description.sponsorshipงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก (โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี) ประจำปีงบประมาณ 2547en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectธุรกิจสปา - - สุขาภิบาลth_TH
dc.subjectธุรกิจสปา - - แง่อนามัยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectอนามัยสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.titleแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในกิจการสปาเพื่อสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeGuidance on environmental health management for spa businessth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น