กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/886
ชื่อเรื่อง: แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในกิจการสปาเพื่อสุขภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Guidance on environmental health management for spa business
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รตีวรรณ อ่อนรัศมี
ภารดี อาษา
พรพรรณ วัชรวิทูร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: ธุรกิจสปา - - สุขาภิบาล
ธุรกิจสปา - - แง่อนามัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/886
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น