กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/885
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระบบ HACCP เพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Implementation of HACCP in fruit juice produced from OTOP, Chon-buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี อาษา
รตีวรรณ อ่อนรัศมี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: น้ำผลไม้ - - การควบคุมกระบวนการผลิต
น้ำผลไม้ - - การควบคุมคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
เครื่องดื่ม - - การควบคุมคุณภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/885
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น