กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/885
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภารดี อาษาth
dc.contributor.authorรตีวรรณ อ่อนรัศมีth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:49Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:49Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/885
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สก.อ) ประจำปี 2547en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectน้ำผลไม้ - - การควบคุมกระบวนการผลิตth_TH
dc.subjectน้ำผลไม้ - - การควบคุมคุณภาพth_TH
dc.subjectประกันคุณภาพth_TH
dc.subjectระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมth_TH
dc.subjectเครื่องดื่ม - - การควบคุมคุณภาพth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
dc.titleการศึกษาระบบ HACCP เพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้ของผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชลบุรี.th_TH
dc.title.alternativeImplementation of HACCP in fruit juice produced from OTOP, Chon-buri provinceen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น