กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/88
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้ภาษาของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน ในหนังสือบันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกพงศ์ ประสงค์เงิน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาไทย - - การใช้ภาษา - - วิจัย
ภาษาไทย - - การใช้ภาษา
หนังสือ - - การใช้ภาษา
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะภาษาในจดหมายโต้ตอบระหว่างสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับพระยาอนุมานราชธน ในหนังสือบันทึกเรื่องความรู้ต่างๆรวม 5 เล่ม โดยศึกษาเฉพาะลายพระหัตถ์ และจดหมายกราบทูล ที่มีโต้ตอบกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2479-2486 จำนวน 437 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า 1. โครงสร้างของภาษาในการขึ้นต้นและลงท้ายจดหมาย สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงใช้คำขึ้นต้นลายพระหัตถ์ 6 รูปแบบ และคำลงท้ายลายพระหัตถ์ 2 รูปแบบ พระยาอนุมานราชธนใช้คำขึ้นต้นจดหมายกราบทูล 4 รูปแบบ และใช้คำลงท้ายจดหมายกราบทูล 4 รูปแบบ 2.การเชื่อมโยงความ ทั้งสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน ใช้ประเภทการเชื่อมโยงความที่เหมือนกัน 3 ประเภท คือ การใช้คำเชื่อม การอ้างอิง และการละ 3. ลักษณะภาษาที่แสดงการเปลี่ยนหัวเรื่อง ทั้งสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน ใช้ลักษณะภาษาที่แสดงการเปลี่ยนหัวเรื่อง ที่เหมือนกัน 3 ประเภท คือ การใช้วลี การใช้ตัวเลข และการใช้คำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/88
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2545_015.pdf10.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น