กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/876
ชื่อเรื่อง: จุลินทรีย์ทะเล : แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marine microbes : new alternative source of highly unsaturated fatty acids
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมถวิล จริตควร
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
วิภูษิต มัณฑะจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กรดไขมัน
กรดไขมันไม่อิ่มตัว
จุลินทรีย์
จุลินทรีย์ทะเล
ยีสต์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ได้ทำการคัดแยกจุลินทรีย์ทะเลจากตัวอย่างน้ำบริเวณแนวปะการังจากเกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากตัวอย่างใบหญ้าทะเล จากอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง อ่าวสัตหีบ และเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ผลปรากฏว่า พบยีนส์จากตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่ Saccharomyces sp. 1, Saccharomyces sp. 2, Saccharomyces sp. 3, Kloeckera sp., Nadsonia sp., Zygosaccharomyces sp.2, Zygosaccharomyces sp.1 เมื่อวิเคราะห์กรดไขมันในยีนส์พบทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว โดยพบว่า Kioeckera sp. ที่เลี้ยงด้วยอาหาร PDB ผลิตกรดไขมัน Palmitic acid (C16:0) ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 30.19 ของกรดไขมันทั้งหมด Saccharomyces sp. 2 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร SB ผลิตกรดไขมัน C18:1 n-9 ได้สูงสุดร้อยละ 47.73 ของกรดไขมันทั้งหมด Zygosaccharomyces sp.2 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร SB ผลิตกรดไขมัน C18:2 n-6 ได้มากที่สุดร้อยละ 28.17 ของกรดไขมันทั้งหมด และ C18:3 n-6 พบสูงสุดใน Saccharomyces sp. 3 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร SB (3.45% ของกรดไขมันทั้งหมด) ส่วนดีเอชเอ (C22:6 n-3) พบสูงสุดใน Saccharomyces sp. 2 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร YM (2.38% ของกรดไขมันทั้งหมด) สำหรับจุลินทรีย์ทะเลในกลุ่มทรอสโทคิทริด (Thraustochytrids) พบทั้งสิ้น 30 isoltes จากตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณเกาะเต่า แต่ไม่สามารถแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ต่อได้ ส่วนใบหญ้าทะเลไม่พบจุลินทรีย์ทะเลในกลุ่ม Thraustochytrids
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/876
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf130.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf84.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf907.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf129.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf263.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf146.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf151.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น