กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/876
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมถวิล จริตควรth
dc.contributor.authorรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์th
dc.contributor.authorวิภูษิต มัณฑะจิตรth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:48Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:48Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/876
dc.description.abstractได้ทำการคัดแยกจุลินทรีย์ทะเลจากตัวอย่างน้ำบริเวณแนวปะการังจากเกาะมันใน จังหวัดระยอง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากตัวอย่างใบหญ้าทะเล จากอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง อ่าวสัตหีบ และเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ผลปรากฏว่า พบยีนส์จากตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณแนวปะการังทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่ Saccharomyces sp. 1, Saccharomyces sp. 2, Saccharomyces sp. 3, Kloeckera sp., Nadsonia sp., Zygosaccharomyces sp.2, Zygosaccharomyces sp.1 เมื่อวิเคราะห์กรดไขมันในยีนส์พบทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว โดยพบว่า Kioeckera sp. ที่เลี้ยงด้วยอาหาร PDB ผลิตกรดไขมัน Palmitic acid (C16:0) ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 30.19 ของกรดไขมันทั้งหมด Saccharomyces sp. 2 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร SB ผลิตกรดไขมัน C18:1 n-9 ได้สูงสุดร้อยละ 47.73 ของกรดไขมันทั้งหมด Zygosaccharomyces sp.2 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร SB ผลิตกรดไขมัน C18:2 n-6 ได้มากที่สุดร้อยละ 28.17 ของกรดไขมันทั้งหมด และ C18:3 n-6 พบสูงสุดใน Saccharomyces sp. 3 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร SB (3.45% ของกรดไขมันทั้งหมด) ส่วนดีเอชเอ (C22:6 n-3) พบสูงสุดใน Saccharomyces sp. 2 ที่เลี้ยงด้วยอาหาร YM (2.38% ของกรดไขมันทั้งหมด) สำหรับจุลินทรีย์ทะเลในกลุ่มทรอสโทคิทริด (Thraustochytrids) พบทั้งสิ้น 30 isoltes จากตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณเกาะเต่า แต่ไม่สามารถแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ต่อได้ ส่วนใบหญ้าทะเลไม่พบจุลินทรีย์ทะเลในกลุ่ม Thraustochytridsth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกรดไขมันth_TH
dc.subjectกรดไขมันไม่อิ่มตัวth_TH
dc.subjectจุลินทรีย์th_TH
dc.subjectจุลินทรีย์ทะเลth_TH
dc.subjectยีสต์th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleจุลินทรีย์ทะเล : แหล่งทางเลือกใหม่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงth_TH
dc.title.alternativeMarine microbes : new alternative source of highly unsaturated fatty acidsen
dc.typeResearch
dc.year2546
dc.description.abstractalternativeMarine microbes from the coral of Ko Man Nai, Rayong Province; Ko Sri Chang, Chon Buri Province; and Ko Toa, Surattani Province and seagrass leaves from Kung Kra Ben Bay, Chantaburi Province; Ma Kan Pom Bay, Rayong Province; Sataheep Bay and Ko Samarsarn, Chon Buri Province, were isolated by screening test for polyunsaturated fatty acids. The results showed that 7 species of yeasts were found from water samples of coral reef area: Saccharomyces sp. 1, Saccharomyces sp. 2, Saccharomyces sp. 3, Kloeckera sp., Nadsonia sp., Zygosaccharomyces sp.2, Zygosaccharomyces sp.1.Fatty acid compositions of isolated yeasts were found both saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Kloeckera sp. Cultured in PDB medium had the highest amount of Palmitic acid (C16:0) which found to be 30.19% of total fatty acids while the highest content of oleic acid (C18:1 n-9) was accumulated in Saccharomyces sp. 2 reared with SB medium comprised 47.73% of total fatty acids. Zygosaccharomyces sp.2 in SB medium had the highest amount of linoleic acid(C18:2 n-6) containing 28.17 % of tatal fatty acids. However, Saccharomyces sp. 3 in SB medium produced the highest amount of linolenic acid (C18:3 n-6) at 3.45% of tatal fatty acids and the highest DHA (C22:6 n-3) proportion was produced by Saccharomyces sp. 2 reared with YM medium (2.38% of tatal fatty acids). Thirty isolates of thraustochytrid were found from Ko Toa, Surattani Province but their culture could not be maintained and also no thraustochytrid group was found from seagrass leaves.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf130.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf84.22 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf907.02 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf129.67 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf263.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf146.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf151.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น