กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/866
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่านสถานการณ์การพยาบาลด้วยวิธีการ SQ 3R ต่อความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of skill training program for reading nursing situation by using SQ3R method on the ability of summarizing nursing issues among fourth-year unrsing students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนัดดา แนบเกษร
สราวลี สุนทรวิจิตร
รจนา ปุณโณทก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การฟัง
การวินิจฉัย
การอ่าน
นักศึกษาพยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่านสถานการณ์พยาบาลด้วยวิธีการ SQ3R ต่อความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 4 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการอ่านต่างวิธีกันคือกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะการอ่านด้วยวิธีการ SQ3R กับกลุ่มที่อ่านด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2542 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 60 คน ที่ได้จัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่านด้วยวิธีการ SQ3R ส่วนกลุ่มควบคุมจะอ่านเรื่องด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่าน และแบบสอบอัตนัยประยุกต์วัดความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจคุณภาพแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาลภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนิสิตพยาบาลในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/866
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น