กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/845
ชื่อเรื่อง: ผลร่วมกันของยาต้านเบต้าแอดรีเนอร์จิกรีเซพเตอร์และแองจิโอเทนซินรีเซพเตอร์ต่อการดำเนินโรคระยะแรกในภาวะหัวใจล้มเหลว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Combined effects of B-adrenergic blocker and angiotensin receptor blocker on the early progression of heart failure
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
อาดูลย์ มีพลู
จันทรวรรณ แสงแข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - วิจัย
หัวใจ - - โรค
หัวใจวาย - - การรักษาด้วยยา
หัวใจวาย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การดำเนินโรคในภาวะหัวใจล้มเหลวมีความสัมพันธ์กับการกระตุ้นประสาทซิมพาเธติคและ rennin-angiotensin system มากกว่าปกติ จึงได้มีการเสนอแนะว่าการรักษาโดยการให้ยาที่มีผลปิดกั้น β-adrenergic receptors และ angiotensin II receptors พร้อมกันน่าจะช่วยชะลอการดำเนินโรคและช่วยปรับให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น การศึกษานี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบผลร่วมกันของยา angiotensin receptor blocker (ARB) และ β-blocker (BB) ในรูปแบบการทดลองโดยใช้ norepinephrine infusion เพื่อเหนี่ยวยำให้เกิดพยาธิสภาพคล้ายในภาวะหัวใจล้มเหลว การทดลองได้แบ่งหนูขาวออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับยาใดๆ (CLRT), (2) กลุ่มที่ให้ norepinephrine infusion (NE) ทางใต้ผิวหนังในขนาด 100 µg/kg/d, (3) กลุ่มที่ให้ NE infusion และให้ยา BB (propranolol 15 mg/kg/d) (ARB+BB) การให้ยาแก่หนูขาวใช้วิธีละลายยาในน้ำกินและให้ยาเป็นระยะเวลา 14 วัน ผลการทดลองพบว่า กลุ่ม NE จะมีการเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญของ cardiac mass index, left ventricular (LV) mass index, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ และการสะสมของ collagen ในผนังของ interventricular septum และ LV การให้ยา BB และ ARB+BB สามารถทำให้ดัชนีเหล่านี้ลดลง โดยยา ARB+BB นั้นมีแนวโน้มลด hypertrophic mass index และการสะสมของ collagen ได้มากกว่า แต่ยา BB มีแนวโน้มลดขนาดของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมากกว่า การประเมินการทำงานของหัวใจได้ใช้วิธีการทดลองแบบ isoproterenol 10-9M and 10-6 M ตามลำดับการทดลองพบว่าหัวใจกลุ่ม NE มีการเสื่อมในหน้าที่ทั้งในช่วงบีบตัวและคลายตัว ดังจะเห็นได้จากมรการลดลงของค่า LV pressure, dP/dt max และ dP/dt min นอกจากนี้ยังพบว่าค่า ventricular end diastolic pressure (VEDP) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ การให้ยา BB ไม่สามารถป้องกันการเสื่อมหน้าที่ของหัวใจที่เกิดจาก NE ได้ แต่มีผลให้ VEDP ลดลงเล็กน้อย การให้ยา ARB+BB นั้นสามารถปรับการทำงานของหัวใจทั้งในช่วงบีบตัวและคลายตัวให้ดีขึ้น ได้บางส่วนขณะถูกกระตุ้นในระดับต่ำ แต่เมื่อกระตุ้นอย่างแรงก็พบการเสื่อมหน้าที่ได้ โดยสรุปผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า การให้ยา ARB และ BB ร่วมกันสามารถปรับการทำงานของหัวใจให้ดีขึ้นได้บางส่วนและป้องกันการเกิด cardiac hypertrophy และ fibrosis ซึ้งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโดย NE การให้ non-selective β-blocker ในขนาดยาที่สูงไม่สามารถปกป้องการทำงานของหัวใจได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/845
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_026.pdf855.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น