กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/84
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of students emotional quotient (EQ) at Faculty of Education Burapha Univetsity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิณี ชิดเชิดวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ - - นักศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำแนกตาม เพศ สายวิชาที่เรียน และชั้นปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 610 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 52 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว(One Way ANOVA) และ t-test การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ แบบ q-statistic ของนิวแมน คูลล์ (Newman-Keuls) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี(ควบคุมตนเอง, เห็นใจผู้อื่น, รับผิดชอบ) ด้านเก่ง(มีแรงจูงใจ, ตัดสินและแก้ปัญหา, สัมพันธภาพ) และด้านสุข(ภูมิใจตนเอง, พอใจชีวิต, สุขสงบทางใจ) มีคะแนนอยู่ในช่วงเกณฑ์คะแนนปกติ และสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 2. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เพศชาย และเพศหญิง มีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สายศิลปศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี ต่างกัน มีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 The purpose of this research ws to determine and compare emotional quotient(EQ) of the student the Faculty of Education Burapha University by variables of sex, program of study and year class. The sample in this study composed of 610 students. The instrument was the Emotional Quotient questionnaire form of the Mental Health Department Ministy of Public Health. The data was analyzed by means of arithmetic mean, standard deviation, t-test, F-test and q-statistic of Newman -keuls. Results The major founding of this study were as follows: 1. The student the Faculty of Education, Burapha University showed emotional quotient in average level. They had above average scores in the categories : good, excellence and happiness. 2. Emotional Quotient of the students at the Faculty between sex were found insignificantly different. 3. Emotional Quotient of the students at the Faculty with different study program were found insignificantly different 4. Emotional Quotient of the students at the Faculty with different year class were found significantly different at .05 level.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/84
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น