กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/815
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอภิรดี ปิลันธนภาคย์
dc.contributor.authorรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:45Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:45Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/815
dc.description.abstractจากการคัดเลือกแอคติโนมัยซีท ที่สามารถสร้างสารรงควัตถุสีแดงจำนวน 7 ไอโซเลต นำมาเลี้ยงด้วยอาหารต่างๆกันคือ อาหาร ISP2 อาหาร Soybean meal อาหาร Oatmeal อาหาร ISP2+น้ำมันงา และ อาหาร ISP2+น้ำมันปลา และตรวจสอบการสร้างสารรงควัตถุและฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ในขณะเดียวกันพบว่าอาหาร ISP2 ที่ไม่เติมอาหารธรรมชาติอื่นๆให้ผลการสร้างสารรงควัตถุและให้ฤทธิ์ยับยั้งที่ดีกว่า และเลือกแอคติโนมัยซีทที่สามารถสร้างสารรงควัตถุที่สร้างรงควัตถุสีแดง หรือแดงคล้ำ มาเลี้ยงในอาหาร ISP2 เพื่อสกัดสารรงควัตถุให้ได้ปริมาณมาก พบว่าแอคติโนมัยซีท 54-4 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหาร ISP2 สามารถสร้างสารรงควัตถุสีแดง ได้ปริมาณ 0.15 0 กรัม / อาหาร 1 ลิตร จากการสกัดด้วย Ethyl acetate เมื่อนำสารสกัดหยาบของแอคติโนมัยซีท 54-4 มาทำให้บริสุทธิ์บางส่วน ด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี พบว่ามีสารสีแดง สีส้ม และสีชมพู จำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 40 ชนิด แต่ไม่พบว่าแอคติโนมัยซีท 54-4 สร้างสารโพรดิจิโอซิน แต่อาจสร้างสารที่คล้ายโพรดิจิโอซินหลายชนิด สารสกัดหยาบของ แอคติโนมัยซีท A16-1 ให้สารรงควัตถุสีแดงจำนวนมากเช่นกัน และมี spectrum peak ที่ใกล้เคียงกัน คือ A16-1 ให้ spectrum peak สูงสุด ที่ 480 nm ในขณะที่สารจาก แอคติโนมัยซีท 54-4 ให้ spectrum peak สูงสุดที่ 520 nm และ560 ผลจากการตรวจสอบสารที่ทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของแอคติโนมัยซีท 54-4 พบว่าสารใน fraction ที่ 8-15 พบว่ามี peak ที่ชัดเจนอยู่ 2 peak ที่ค่า Rt ที่23 และ Rt ที่ 27 นาที และที่ Rt 23 นาทีจะพบ 2 peaks ระหว่าง 220-270 nm และพบ 3 peaks อยู่ระหว่าง 450-550 nm ซึ่ง peaks เหล่านี้คล้ายคลึงกับ peak ที่พบในสารสกัดหยาบ แอคติโนมัยซีท A1-3 และ A3-3 ให้สารสีแดงม่วงน้ำตาล และสีม่วงน้ำเงิน ตามลำดับ และสารสกัดหยาบของแอคติโนมัยซีท 54-5 ไม่ให้ฤทธิ์ยับยั้งต่อเซลล์มะเร็งช่องปาก (KB) สารสกัดหยาบจากเชื้อทุกตัวให้ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ แต่เฉพาะแอคติโนมัยซีท 54-4 และ A16-1 ให้ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วย สารจาก Streptomyces 54-4 ยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 8.50 µg/ ml ขณะที่สารที่ทำให้บริสุทธิ์บางส่วนจาก Streptomyces A16-1 fraction ที่ 5,6,7-9 และ fraction ที่ 10-12 ให้ค่า IC50 ที่ 1.72, 1.56, 3.10 และ 2.61 µg/ ml ซึ่งเป๋นค่าที่น้อยกว่ายา Doxorubicine (8.66 µg/ ml) และ Tamoxifen (8.33 µg/ ml) จากการหาลำดับเบสของ 16s rDNA ยีน พบว่าแอคติโนมัยซีททั้ง 2 ชนิด เป็นแอคติโนมัยซีทในจีนัส Streptomyces ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นสปีชีส์ใหม่th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานบริหารโครงการการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectป่าชายเลนth_TH
dc.subjectแอคติโนมัยซีทth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการสร้างสารรงควัตถุโพรดิจิโอซินของแอคติโนมัยซีทที่แยกจากดินป่าชายเลนth_TH
dc.title.alternativeProdigiosin pigment production of actinomycetes isolated from mangrove soilsen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeSeven isolates of actinomycetes pigment producing strains were selected and cultured on vanous types of media: ISP2, soybean meal,oatmeal, ISP2+ sesami oil and ISP2+ fish oil, in which pigment and antimicrobial production were investigated at the same time. The result revealed that on ISP2 without any other natural substrate supplement gave better pigment and antimicrobial production. Strains giving red or dark red pigment production were selected to culture in ISP2 for extraction the red pigment. It was found that ethyl acetate extraction of Actinomycete 54-4 in ISP2 medium could yield 0.150 g crude pigment perlitre medium. Partial punfication of the crude pigment by column chromatography revealed more than 40 components of the substances in red. orange, and pink, but real prodigiosin substance was not found from actinomycete 54-4, but analogue substances of prodigiosin may be mixed. Crude extract of Actinomycete a16-1 gave vanous components of red pigments as same as strain 54-4 with the highest spectrum peaks at 480 nm, while actinomycete 54-4 gave the highest peaks at 520 and 560 nm. the result of HPLC analyses of 54-4 partial purification of the red pigments gave 2 unique peaks at Rt 23 and Rt 27. At Rt 23 found 2 peaks between 220-270 and 3 peaks between 450-550 nm in which resemble to those found in the crude extract. actinomycetes A1-3 and A3-3 gave dark purplish-brown red and publish-blue in color when purification, respectively. The crude extract of Actinomycete 54-5 did not give apoptosis of KB cell lines. All of the crude pigments in every strain gave antimicrobial activity, but only the pigments of actinomycete 54-4 and A16-1 gave inducing apoptosis of HeLa cell lines and brest cancer cell lines with IC5 =8.50 ug/ml for crude extract of Actinomycetes 54-4 and IC50= 1.72, 1.56, 3.10 และ 2.61 ug/ml, for fraction 5,6,7-8, and 9-12 of A16-1, respectively,which stronger than the IC50 of doxorubicine. The crude extract of Actinomycete 54-4 and A16-1 could induce apoptosis of leukemia cell lines as well. The analysis of 16S rDNA base sequences, revealed that both of the actinomycetes are members of genus Streptomyces which has a tendency to be new species.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น