กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/810
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)ในดินตะกอนน้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Efficiency of Pillucina vietnamica and Lucina dolli Bivalves to reduce Hydrogensulphide (H2S) in Sediment and Water
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญชา นิลเกิด
วศิน ยุวนะเตมีย์
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: ไฮโดรเจนซัลไฟด์
หอยสองฝา - - การใช้ประโยชน์
หอยสองฝา - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ในการลดปริมาณไฮโดรเจนไฟด์มนดิกตะกอนและน้ำ โดยการแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองแรกทดสอบปริมาณหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำพบว่าหอย 2 ชนิด สามารถลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำแตกต่างจากชุดควบคุมที่ไม่ได้ใส่หอยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และยังพบว่าหอย Lucina dolli และ Pillucina vietnamica มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำได้ดี การทดลองที่สอง ทดสอบขนาดของหอย Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในน้ำพบว่าขนาดของทั้งสองชนิด มีผลต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำ โดยหอยขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำได้ดีที่สุด ส่วนการทดลองที่สาม ทดสอบประสิทธิภาพของหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในดิน พบว่าการใส่หอย 0.5 ตัวต่อตารางเซนติเมตรและใส่หอย 0.2 ตัวต่อตารางเซนติเมตร มีผลต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดินที่ไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/810
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น