กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/810
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorบัญชา นิลเกิดth
dc.contributor.authorวศิน ยุวนะเตมีย์th
dc.contributor.authorชลี ไพบูลย์กิจกุลth
dc.contributor.authorเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุลth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:12Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:12Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/810
dc.description.abstractการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ในการลดปริมาณไฮโดรเจนไฟด์มนดิกตะกอนและน้ำ โดยการแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง การทดลองแรกทดสอบปริมาณหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำพบว่าหอย 2 ชนิด สามารถลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำแตกต่างจากชุดควบคุมที่ไม่ได้ใส่หอยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และยังพบว่าหอย Lucina dolli และ Pillucina vietnamica มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำได้ดี การทดลองที่สอง ทดสอบขนาดของหอย Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในน้ำพบว่าขนาดของทั้งสองชนิด มีผลต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำ โดยหอยขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำได้ดีที่สุด ส่วนการทดลองที่สาม ทดสอบประสิทธิภาพของหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในดิน พบว่าการใส่หอย 0.5 ตัวต่อตารางเซนติเมตรและใส่หอย 0.2 ตัวต่อตารางเซนติเมตร มีผลต่อการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในดินที่ไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีth_TH
dc.subjectไฮโดรเจนซัลไฟด์th_TH
dc.subjectหอยสองฝา - - การใช้ประโยชน์th_TH
dc.subjectหอยสองฝา - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleประสิทธิภาพของหอยสองฝา Pillucina vietnamica และ Lucina dolli ในการลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)ในดินตะกอนน้ำth_TH
dc.title.alternativeEfficiency of Pillucina vietnamica and Lucina dolli Bivalves to reduce Hydrogensulphide (H2S) in Sediment and Wateren
dc.typeResearch
dc.year2551
dc.description.abstractalternativeThis objectives to studies Efficiency of Pillucina vietnamica and Lucina dolli bivalves to reduce hydrogensulphide (H2S) in Sediment and water. This study was divided into three parts. The first part focused on investigating Efficiency of Pillucina vietnamica and Lucina dolli Bivalves to reduce hydrogensulphide in the water. The both bivalvias had to reduce hydrogensulphide in the water when compare with control. Hence, this study continued the second part it involved the study Effciency size of Pillucina vietnamica and Lucina dolli bivalves to reduce hydrogensulphide in the water. The result showed that the small size had to reduce hydrogensulphide the beat. The last part of the experiment was about Efficiency of Pillucina vietnamica and Lucina dilli bivalves to reduce hydrogensulphide in sediment. It was found 0.5 uniy/cm2 and 0.2 unit/cm2, affect quantity hydrogensulfide reduction in not different when compare with control.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น