กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/808
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Crime management models in Pattaya city police station Chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเนตร สุวรรณละออง
สุธิดา แจ้งประจักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการ
ปัญหาอาชญากรรม
สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ 1. เพื่อการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 2. เพื่อศึกษาผลการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา 4. เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมที่เหมาะสมกับเมืองพัทยา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีภูธรเมืองพัทยาที่ทำงานอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 และตัวแทนประชาชนจาก เขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 ชุมชนที่ยินดีให้ข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การคัดเลือกผู้ทำการสนทนาจะใช้วิธีการขอคำแนะนำ (Snow ball) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผลการศึกษาพบว่า 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยารูปแบบการจัดการแบบเป็นระบบ 2. ผลการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาในช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาสามารถจัดการปัญหาอาชญากรรมได้ดีขึ้น 3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการปัญหาอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาคือ วัฒนธรรมองค์กร การขาดแคลนทรัพยากร ระบบการรวมศูนย์อำนาจ ระบบการเมือง ระบบอุปถัมภ์ ความคาดหวังและทัศนคติของประชาชนทีมีต่อตำรวจ 4. รูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมที่เหมาะสมกับเมืองพัทยา คณะผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบการจัดการปัญหาอาชญากรรมที่เหมาะสมกับเมืองพัทยา คือ “Clear & Smart” หรือ “ชัดในบทบาท ฉลาดในการจัดการ” Clear หมายถึง ความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบชองตำรวจ ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ Smart หมายถึง ความฉลาดและความสามารถในการจัดกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ This study aimed to: 1. study crime management model in Pattaya City Police Station, 2. study the results of crime management model in Pattaya City Police Station, 3. study problems and obstacles in crime management model in Pattaya City Police Station, 4. propose appropriate crime management model foe Pattaya City. The study was qualitative research. The sample group comprised police officers working in Pattaya City between the year 2010-2011, and the people living in the region under Pattaya City Police Station’s responsibility. The study adopted purposive sampling technique. The selection of conversation leaders was done by snowball sampling technique. The results found that: 1. crime management model in Pattaya City Police Station were well organized, 2. the results of crime management in Pattaya City Police Station during the year 2010-2011 indicated that the police station could deal with crime problems more effectively, 3. problems and obstacles of crime management found in Pattaya City Police Station were organizational cultures, lack of resources, centralized system, political system, patronage system, people’s expectation and attitudes toward the police officers, 4. the researchers proposed “Clear and Smart” model f crime management for Pattaya City. Clear meant the clarity of duties and responsibilities of police officers, the community, and every section. Smart meant the intelligence to conduct participatory management which valued the dignity of humans.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/808
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น