กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/807
ชื่อเรื่อง: ผลของพีเอช (pH) ต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสจากดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of pH on the release of phosphorus from sediments from the eastern seaboard
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิชาญ สว่างวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กินตะกอน
คุณภาพน้ำ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
คุณภาพน้ำ
ฟอสฟอรัส
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออกตามสถานีศึกษาในช่วงปี 2535-2536 ไม่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในค่าของ pH ออกซิเจละลายน้ำ อุณหภูมิและความเค็ม ส่วนการศึกษาการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในรูปของฟอสเฟตจากดินตะกอนบริเวณบางแสนพบว่า ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อค่า pH สูงเกินประมาณ 8.2 แต่กลับลดลง อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในเนื้อส่วนประกอบของดินตะกอน จึงควรมีการศึกษาส่วนประกอบของดินตะกอนประกอบกับการศึกษาการปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดินตะกอน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/807
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น