กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/806
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุนทรี ลาภรุ่งเรือง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:11Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:11Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/806
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏในสุภาษิต ผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงเกาหลีสามารถแบ่งออกเป็นภาพลักษณ์ทางด้านพฤติกรรมและอุปนิสัย และภาพลักษณ์ทางด้านบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงภาพลักษณ์ด้านพฤติกรรมและอุปนิสัยพบว่าชาวเกาหลีมีภาพลักษณ์ต่อผู้หญิงว่า ผู้หญิงต้องสวย ผู้หญิงต้องพูดมาก ผู้หญิงนำความโชคร้ายมาให้ ผู้หญิงเปี่ยมไปด้วยความอิจฉาริษยา และผู้หญิงเป็นผู้ที่โลเล ใจแคบ โหดร้าย ส่วนภาพลักษณ์ทางด้านบทบาทและหน้าที่ของผู้หญิงพบว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอช่วยเหลือพึ่งพาตนเองไม่ได้ ผู้หญิงเป็นเป้าหมายของความทารุณกรรมทางเพศ ผู้หญิงต้องย้ายไปอยู่บ้านสามี ผู้หญิงต้องให้กำเนิดบุตรชาย และผู้หญิงมีความสำคัญต่อความเจริญของสามี ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคิดต่อภาพลักษณ์ผู้หญิงเกาหลีนั้น ผู้วิจัยพบว่าเกิดจากแนวความคิดสังคมผิตาธิไตยที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายเป็นใหญ่ แนวความคิดบุตรชายนิยม หลักโอวาท 3 ความดี 4 แนวความคิดเรื่องความผิดเจ็ดประการ และตำราสอนกุลธิดาที่ชาวเกาหลีใช้อบรมสั่งสอนลูกสาวth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectภาพลักษณ์th_TH
dc.subjectภาษาเกาหลีth_TH
dc.subjectสุภาษิตth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleภาพลักษณ์สตรีที่ปรากฎในสุภาษิตเกาหลีth_TH
dc.title.alternativeImage of women on Korean proverbsth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeThe propose of this study is to analyze the image of the woman on korean Proverbs. The result show that the image in korean women can be divided into 1)the behavior and character and 2)the role of women. The image of korean women on behavior and character, found that women must be beauiful. Women talk a lot. Women bring bad luck. Women filled with jealousy. And women are fickle minded and cruel. The image of korean women on role and functions are Woman are the weaker sex. Women dependent on men. Women are targets of sexual abuse. Women have to move into her husband's house.Woman gives birth on son. And women are vital to the prosperity of their hasbands. The factors that contribute to the image of Korean women are 1) the comcept os patriarchal socity to focus on the first son. 2)Son Preference. 3)Three Obedience and Four Virtues 4)Seven Deadly Sins and 5)Teaching for Girlsen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น