กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/799
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorบุษบง แซ่จิว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:10Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:10Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/799
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความตระหนักของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษถึงผลกระทบของชั้นเรียนขนาดใหญ่ต่อการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่มีขนาดชั้นใหญ่ในมหาวิทยาลัยบูรพาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มประชากร คือ อาจารย์ผูสอนในรายวิชา 222101 ภาษาอังกฤษ 1 ในปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 ในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีจำนวนนิสิตในชั้นเรียน 60 คน ขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงคาวมถี่ หารหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษามี ดังนี้ 1.ผู้สอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยบูรพามีความวิตกกังวลในต่อการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ในระดับน้อยเนื่องจากมีความรู้สึกมีความพร้อมทุกครั้งที่สอนแต่การสอนในช้นเรียนขนาดใหญ่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าเร็วกว่าการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็กกว่า 2.การสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ทำให้ผู้สอนเข้าถึงผู้เรียนได้ยากเนื่องจากจำนวนที่ผู้เรียนที่มีมากทำให้ผู้สอนไม่สามารถจำผู้เรียนได้ทั้งหมด การมีส่วนร่วมในห้องในห้องเรียนของผู้เรียนทุกคนทำได้น้อย ผู้สอนมีโอกาสพูดคุยให้คำปรึกษากับผู้เรียนได้น้อย 3.การสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ทำให้เกิดความยากลำบากในการจัดการชั้นเรียน จำนวนผู้เรียนมีมากไม่สมดุลกับขนาดของห้องเรียน ผู้สอนมีโอกาสเดินสังเกตการณ์ในชั้นเรียนได้น้อย 4.การสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่มีผลต่อเทคนิคในการสอนเนื่องจากเวลาที่จำกัดและจำนวนผู้เรียนที่มีจำนวนมากทำให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางภาษาและอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้น้อย 5.การสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่มีผลให้เกิดความยากลำบากในการประเมินผล ผู้สอนมีโอกาสในการให้ความคิดเห็นต่อผลงานของผู้เรียนได้น้อย การตรวจข้อสอบ การตัดเกรดให้แก่ผู้เรียนจำนวนมากทำได้อย่างยากลำบากth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการสอนภาษาอังกฤษth_TH
dc.subjectภาษาอังกฤษth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการศึกษาความตระหนักของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษถึงผลกระทบของห้องเรียนขนาดใหญ่ต่อการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeOpinions on English teaching large classes as perceived by English teachers at Burapha Universityen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeThe objective of the study is to study English teachers ' perception of teaching large classes in Burapha University to improve English teaching in Burapha University. The subjects were 35 English teachers English with more than 60 students in class during semester 1, 2011. The research was conducted using a questionnaire. The data was analyzed by using frequency , percentage, mean, and standard deviation. The results of the research were as follwers: 1. English teachers teaching in large classes didn't worry about teaching preparation. 2. It was difficult for teachers to get to know their students well in large classes. 3. Teaching large classes caused difficulty in class management. 4.Teaching large classes affected teaching techniques because of limited time and a large number of students in each class. 5. Teaching large classes caused difficulty in assessment.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น