กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/785
ชื่อเรื่อง: การเตรียมสารประกอบโคออร์ดิเนชันของวานาเดียม (IV) แมงกานีส (III) โคบอลต์ (III) และคอปเปอร์ (II) กับลิแกนด์ประเภท Salen บนพื้นผิวของซิลิกาด้วยวิธี Sol-gel เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาออกซิเดชันของโอเลฟิน.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จอมใจ สุกใส
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ลิแกนด์
โคบอลต์
สารประกอบ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน
เคมี
แมงกานีส
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ได้ทำการสังเคราะห์และพิสูจน์โครงสร้างลิแกนด์ประเภท Salen L1 และสารประกอบโคออร์ดิเนชันของลิแกนด์กังกล่าวกับไอออนของ วานาเดียม (IV) แมงกานีส (III) โคบอลต์ (III) และคอปเปอร์ (II) จากผลการทดลองพบว่าลิแกนด์ L1 มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีร้อยละของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 66 สารประกอบโคออร์ดิเนชันของลิแกนด์ L1 กับไอออนของวานาเดียม (IV) มีสีเขียว มีร้อยละของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 35 สารประกอบโคออร์ดิเนชันของลิแกนด์ L1 กับไอออนของแมงกานีส มีสีแดง มีร้อยละของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 42 สารประกอบโคออร์ดิเนชันของลิแกนด์ L1 กับไอออนของโคบอลต์ (III) มีสีดำ มีร้อยละผลิตภัณฑ์เท่ากับ 35 และสารประกอบโคออร์ดิเนชันของลิแกนด์ L1 กับไอออนของคอปเปอร์ (II) มีสีน้ำตาล มีร้อยละของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 71
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/785
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น