กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/782
ชื่อเรื่อง: สมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากน้ำมะม่วงหิมพานต์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bioactive properties of cashew applejuice extracts
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: น้ำมะม่วงหิมพานต์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารต้านอนุมุลอิสระ
อนุมูลอิสระ
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้ศึกษาสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำคั้นจากผลเทียมมะม่วงหิมพานต์และสารสกัดจากน้ำคั้นผลเทียมมะม่วงหิมพานต์ด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เฮกเซน อทิลอะซิเตทและเอทานอล สำหรับการวิเคราะห์สมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลลิกทั้งหมด การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 3 วิธี คือ วิธี 2,2-Diphenyl -1-picrylhdrazyl (DPPH) วิธี 3,4 -azino-bis (3-ethybenzothizoline-6-sulfonic acid) diammonium salt (ABTS) และวิธี Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP) นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส พบว่า น้ำคั้นจากผลเทียมมะม่วงหิมพานต์ให้ค่าปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ สูงสุด โดยมีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด เท่ากับ 4.52 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตรตัวอย่าง การออกฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระที่ วิเคราะห์ด้วยวิธี DPPH คิดเป็น 4.14 มิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซ์ต่อมิลลิลิตรของตัวอย่าง ส่วนการทดสอบด้วยวิธี ABTS และวิธี FRAP ให้ค่าการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 4.68 มิลลิกรัม สมมูลของกรดแอสคอบิกต่อมิลลิลิตรของตัวอย่าง และ 57.40 มิลลิกรัมสมมูลของเฟอร์รัสไอออนต่อมิลลิกรัมตัวอย่าง ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและค่าการออกฤทธ์ด้านอนมูลอิสระของสารสกัดจากน้ำคั้นมะม่วงหิมพานต์ที่สกัดด้วยตัวทำละลายทุกชนิด พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งในทางสถิติ สำหรับการออกฤทธิ์ด้านเอนไซม์ไทโรซินเนส พบว่า น้ำคั้นจากผลมะม่วงหิมพานต์ให้ค่าสูงกว่าสารสกัดเช่นเดียวกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/782
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น