กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/780
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอัตราการสะสม ของสารพิษ โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมแห่งตะกอนดิน บริเวณชายฝั่งตะวันออก โดยเทคนิค Pb-210 radiometric dating
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวิทย์ ชีวาพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สารพิษ - - ชายฝั่งตะวันออก - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สารพิษ - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - - วิจัย
สารพิษ
สารมลพิษ - - การควบคุม
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ได้ทำการเก็บตัวอย่างแท่งตะกอนดินจากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมาทำการตรวจวัดหาอายุ และอัตราการสะสมของดินตะกอนโดยวิธี Pb-210 radiometric dating ตรวจพบอัตราการตกตะกอนบริเวณ อ่างศิลา, ศรีราชา, แหลมฉบัง, พัทยา, และ มาบตาพุด มีค่าเท่ากับ 0.74, 0.69, 0.57, 0.48, และ 0.46 cm/yr ตามลำดับ จาการศึกษาอัตราการสะสมของปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนพบว่า บริเวณศรีราชามีอัตราการสะสมปริมาณโลหะหนักสูงกว่าบริเวณอื่นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับตัวอย่างดินตะกอนที่ได้รับการศึกษาบริเวณนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา เช่น Santa Barbara Bay พบว่ามีอัตราการสะสมใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเทียบกับบริเวณอุตสาหกรรม เช่น Narragansett Bay พบว่าบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตัวันออกยังมีอัตราการสะสมของโละหะหนักต่ำกว่าหลายเท่า.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/780
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น