กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/766
ชื่อเรื่อง: โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marine environmental monitoring program and protection management of red tide in the coastal waters of Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วันชัย วงสุดาวรรณ
พิชัย สนแจ้ง
อาวุธ หมั่นหาผล
ธิดารัตน์ น้อยรักษา
ฉลวย มุสิกะ
ขวัญเรือน ศรีนุ้ย
สุเมตต์ ปุจฉาการ
อัจฉรี ฟูปิง
สุพัตรา ตะเหล็บ
แววตา ทองระอา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: น้ำทะเลเปลี่ยนสี
มลพิษทางทะเล - - ชลบุรี
แพลงค์ตอนพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/766
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น