กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/761
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจินตนา วัชรสินธุ์th
dc.contributor.authorมณีรัตน์ ภาคธูปth
dc.contributor.authorทวีลาภ ตั๋นสวัสดิ์th
dc.contributor.authorนฤมล ธีระรังสิกุลth
dc.contributor.authorศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์th
dc.contributor.authorกมลทิพย์ ด่านชัยth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:07Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:07Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/761
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2546-2547en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการดูแลสุขภาพth_TH
dc.subjectการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตth_TH
dc.subjectผู้ป่วยโรคเรื้อรังth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ และพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่บ้านth_TH
dc.title.alternativeEvidence, problems, needs, and empowerment in family caregiver of chronically III childrenen
dc.typeResearch
dc.author.emailchintana@buu.ac.th
dc.year2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น