กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/749
ชื่อเรื่อง: หมอพื้นบ้านในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Folk healers in the east of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนันทา โอศิริ
พลอยชนก ปทุมานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: การแพทย์แผนไทย (ภาคตะวันออก).
ภูมิปัญญาชาวบ้าน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ยาสมุนไพร - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทย์แผนโบราณ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/749
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น