กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/746
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุนันทา โอศิริ
dc.contributor.authorรตีวรรณ อ่อนรัศมีth
dc.contributor.authorพัชนี สุวรรณศรีth
dc.contributor.authorปวีณา มีประดิษฐ์th
dc.contributor.authorศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์th
dc.contributor.authorอรพิน ทองดีth
dc.contributor.authorรจฤดี โชติกาวินทร์th
dc.contributor.authorปิยะชนก บุปผาชาติth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:06Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:06Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/746
dc.description.sponsorshipสนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัยth_TH
dc.subjectสุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - แง่ยุทธศาสตร์ - - วิจัยth_TH
dc.titleยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeStrategy of health system research management in the Easten
dc.typeResearch
dc.year2548
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น