กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/745
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมสุข มัจฉาชีพ
dc.contributor.authorสุนันทา โอศิริ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:06Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:06Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/745
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดระยอง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลแพทย์พื้นบ้าน และเครือข่ายแพทย์พื้นบ้าน ในจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาและรวบรวมการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคของแพทย์พื้นบ้าน และเพื่อศึกษาตรวจสอบชนิดพืชสมุนไพรและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แพทย์พื้นบ้านในการใช้พืชสมุนไพรและการบันทึกชนิดลักษณะสมุนไพรที่ใช้ แหล่งของสมุนไพรในจังหวัดระยอง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2551 การศึกษาการใช้สมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านใน 6 อำเภอของจังหวัดระยอง โดยการสัมภาษณ์แพทย์พื้นบ้าน จำนวน 28 คน เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อท้องถิ่น ส่วนที่ใช้สรรพคุณและวิธีการใช้ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรมาจัดทำพรรณไม้แห้งเพื่อตรวจระบุชนิดพืชด้วยรูปวิธาน และเปรียบเทียบตัวอย่างพืชที่หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ทั้งหมด 213 ชนิด จาก 79 วงศ์ แล้วจัดทำตารางเปรียบเทียบระหว่างชื่อทั่วไปและชื่อวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพรจากคำบอกเล่าของหมอพื้นบ้านกับเอกสารอ้างอิง พบว่ามีสมุนไพรจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณเงินแผ่นดิน ภายใต้แผนงานวิจัย สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออก พ.ศ. 2552en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัยth_TH
dc.subjectพืชสมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัยth_TH
dc.subjectพืชสมุนไพร - - ไทย - - ระยองth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleแพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดระยองth_TH
dc.title.alternativeFolk medicine and herbal used in Rayong provinceen
dc.typeResearch
dc.year2552
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น