กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/742
ชื่อเรื่อง: แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Folk medicines and herbals used at Ban Tubran Herbal Learning Center, Prachin Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนันทา โอศิริ
สมสุข มัจฉาชีพ
สุภาภรณ์ ปิติพร
กาญจนา บัวดอก
ณัฐวุฒิ โอศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: การแพทย์แผนโบราณ - - ไทย - - ปราจีนบุรี - - วิจัย
พืชสมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบ้านทับลาน - - การแพทย์ - - วิจัย
สมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/742
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น