กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/741
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพในประเด็นสิ่งแวดล้อมกับความยากจน: กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนันทา โอศิริ
นิภา มหารัชพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาอุตสาหกรรม - - ระยอง - - วิจัย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - - วิจัย. สาขาสังคมวิทยา.
เขตเศรษฐกิจ - - ระยอง - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/741
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น