กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/739
ชื่อเรื่อง: การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Evaluation research for improving the management system of quality of work life : MSQWL
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนันทา โอศิริ
สุรพล นธการกิจกุล
ภัทระ แสนไชยสุริยา
แสงอรุณ อิสระมาลัย
ศาสตรี เสาวคนธ์
จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
ยุวดี รอดจากภัย
ดนัย บวรเกียรติกุล
ประยุกต์ เดชสุทธิกร
ประภา นันทวรศิลป์
อรพิน รังษีสาคร
ศิริพร จันทร์ฉาย
เอกลักษณ์ จุ่นเจริญ
จุไรรัตน์ ธนเสถียร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตการทำงาน - - ไทย
เครื่องชี้ภาวะสังคม - - ไทย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/739
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น