กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/737
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิมลรัตน์ จตุรานนท์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:05Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:05Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/737
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการสร้างเสริมสมรรถภาพของครูระดับก่อนประถมศึกษาในภาคตะวันออก โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติในภาคตะวันออก 8 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี และ ตราด จำนวน 1,000 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยการจับสลากเลือกโรงเรียนในแต่ละอำเภอของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกโรงเรียนละ 1 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในภาคตะวันออก 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับเพศและอายุ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.06 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 15.94 สำหรับอายุของครูผู้สอนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.20 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพครอบครัว พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 76.79 และโสด คิดเป็นร้อยละ 23.21 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาเอกครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.20 ระดับปริญญาโทร้อยละ 2.00 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.23 ซึ่งส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.90 สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย/การอนุบาลศึกษาร้อยละ 19.22 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 55.88 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์สอนของครูผู้สอนในระดับอายุต่าง ๆ พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กนักเรียนอายุ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.09 สำหรับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนเด็กอายุ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.97 สำหรับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนเด็กนักเรียนอายุ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.27 และครุผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.66 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม พบว่า ครูส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 84.76 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 15.24 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการความรู้ในการสร้างเสริมสมรรถภาพของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในภาคตะวันออก 2.1 ความรู้ด้านปรัชญาและแนวคิดในการจัดการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการมาในแต่ละหัวข้อ (X =4.04) โดยเฉพาะหัวข้อแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ( X=4.22) 2.2 ความรู้ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรม พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการมากในแต่ละหัวข้อ ( X=4.08) โดยเฉพาะหัวข้อแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ( X=4.22) 2.3 ความรู้สึกด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการมากในแต่ละหัวข้อ (X =4.16) โดยเฉพาะหัวข้อการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กประถมศึกษา ( X=4.21) 2.4 ความรู้ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการมากในแต่ละหัวข้อ (X =3.94) โดยเฉพาะหัวข้อการประเมินโดยการทำแฟ้มสะสมผลงาน (X =4.12) 2.5 ความรู้ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการมากในแต่ละหัวข้อ ( X=3.97) โดยเฉพาะหัวข้อ การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 2.6 ความรู้ด้านนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอน พบว่า ครุผู้สอนมีความต้องการมาก (X =3.98) โดยเฉพาะหัวข้อการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (X =4.23)th_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2542en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectครูอนุบาล - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.subjectสมรรถภาพth_TH
dc.subjectสมรรถภาพในการทำงานth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการศึกษาความต้องการในการสร้างเสริมสมรรถภาพครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในภาคตะวันออกth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2543
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น