กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/736
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอน
ครู - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูประถมศึกษา - - ไทย (ภาคตะวันออก)
โรงเรียนประถมศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลสำรวจปัญหาด้านการสอน สำรวจความต้องการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี จำนวน 505 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1. ด้านข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ผุ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36-40 ปี มีอายุราชการ 21 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีบ้านพักของตนเองนอกเขตเทสบาล มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพุนความรู้ มีบิดามารดาที่มีอาชีพเกษตรกร มีวุฒิปริญญาตรี มีเกรดเฉลี่ยนที่จบการศึกษาสูงกว่า 2.50 จากสถาบันฝึกหัดครู สอนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ชอบสอนกลุ่มวิชาทักษะ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และระดับชั้นที่ชอบสอนไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 2. ด้านข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการสอนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่เป็นปัญหาถึงร้อยละ 74.87 ประเด็นที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ประเด็นที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากคือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การประเมินผลงานหรือโครงการ และประเด็นที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดคือ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอนและจุดประสงค์ของวิชาที่สอน 3. ด้านข้อมูลกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาการสอนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนาการสอนถึงร้อยละ 76.64 สิ่งที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การสอนเกี่ยวกับคอมพวเตอร์เบื้องต้น สิ่งที่ต้องการพัฒนาอันดับรองลงไป ได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม่ และสิ่งที่ต้องการพัฒนาน้อยที่สุด ได้แก่ ความรู้ในวิชาพลานามัย และการสอนให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นและประเทศ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/736
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น