กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/721
ชื่อเรื่อง: เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 2 (รุ่นปีการศึกษา 2541) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitudes toward computer of second years' student, faculty of education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นัญฑา ผลิตวานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสำรวจทัศนคติ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักศึกษา - - ทัศนคติ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษานี้เป็นการสำรวจเจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 319 คน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2542 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบเจตคติของนิสิตระหว่างกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในการศึกษาและกลุ่มที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน ต้นภาคเรียนและปลายภาคเรียน และเปรียบเทียบเจตคติของนอสอตกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในการศึกษาระหว่างก่อน และหลังเรียน แบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจนี้ คือ แบบสอบถามเจตคติต่อคอมพิวเตอร์ แบบสอบถามเรียบเรียงเป็นภาษาไทย จากแบบสอบถามของคริสเตนเซ่นและคาเนเซค มหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส รัฐเท็กซัส และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน แบบสอบถามเจตคติมี 84 คำถาม เป็นคำถาม 1๗. ถามความคิดเห็น 5 ระดับแบบลิเคิร์ต ถามเจตคติ 7 ด้าน 2). คำถามสองด้านแบบเคย์ ถามความรู้สึก 3 อย่างว่าชอบสิ่งไหน สิ่งไหนยาก และเรียนรู้จากสิ่งไหนระหว่างการอ่านหนังสือ เขียน ดูทีวี และใช้คอมพิวเตอร์ 3).ถามการมรคอมพิวเตอร์ และใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) การสำรวจเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน 2542 ครั้งที่สองเดือนกุมภาพันธ์ 2543 จากการสำรวจเจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนิสิต 7 ด้าน ได้ผลดังนี้ ด้านความสำคัญ ด้านความเพลิดเพลิน ด้านแรงจูงใจ/เพียรพยายาม ด้านนิสัยการเรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดี ด้านความวิตกกังวล อยู่ในระดับน้อย และด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนและไม่ลงทะเบียนเรียน ต้นภาคเรียน พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านนิสิยการเรียน พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ด้านแรงจูงใจ/เพียรพยายาม เมื่อเปรียบเทียบ ปลายภาคเรียน พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านนิสัยการเรียน เปรียบเทียบเจตคติของนิสัยระหว่างกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนวิชคอมพิวเตอร์ในการศึกษา ระหว่างก่อนและหลังเรียน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในแต่ละด้าน จากแบบสอบถามเจตคติสองด้าน นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องยากแต่ช่วยในการเรียนรู้ นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเพียงร้อยละ 26 และใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้านเพียงร้อยละ 7 ข้อแนะนำในการทำวิจัยคือ การสำรวจเจตคติในชั้นปีอื่น ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เปรียบเทียบเจตคติของนิสิตต่างวิชาเอก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/721
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf245.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf217.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf1.83 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf207.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf678.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf476.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf345.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf790.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น