กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/71
ชื่อเรื่อง: การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดระดับความวิตกกังวลและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัดโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Pre-operative visiting by perioperative nurse on anxiety and satisfaction of patients at health science center, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาพร เลิศร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: ความวิตกกังวล
พยาบาลกับผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Abstract: การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดต่อระดับความวิตกกังวลและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่รอเข้ารับการผ่าตัดด้านศัลยกรรม สูตินารีเวช หรือ ออร์โธปิดิกส์ โดยได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย หรือได้รับยาชาทางช่องไขสันหลัง ณ โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 40 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แล้วทำการจับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน จัดให้ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดในเรื่องอายุ ประสบการณ์การผ่าตัด ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการเยี่ยม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความวิตกกังวลของ Spielberger(1963) STAI Form Y และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มทดลองที่ได้รับการเยี่ยม และกลุ่มที่ไม่ได้รับการเยี่ยม มีความวิตกกังวลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แต่คะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมและผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากต่อการเยี่ยมโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ทั้งด้านพยาบาลผู้ที่เข้าเยี่ยมและด้านข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรกำหนดรูปแบบการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โดยพยาบาลห้องผ่าตัดเพื่อลดความวิตกกังวลและเพิ่มความพึงพอใจและเพื่อประเมินปัญหาและความต้องการทั้งด้านสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เพื่อที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลในห้องผ่าตัดได้ ดังนั้นผู้ป่วยในรายที่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรนอนพักในโรงพยาบาลเพื่อรอรับการผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยอย่างน้อย 1 วัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/71
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf271.75 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf228.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf948.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf385.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf180.58 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf292.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf177.56 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf999.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น